autodelennetwerk gent -> wat
   
[ donald ]   waarom    
  algemene afspraken -> 1. inleiding
  dagelijks gebruiksreglement   2. auto-eigenaars
  voorbeeldfactuur   3. autogebruikers
  links   4. kilometervergoeding
  e-mail   5. spaarpot
  english   6. afspraken in geval van schade aan de auto


 

1. Inleiding

Autodelennetwerk Gent (ANG) is een netwerk van auto-eigenaars en autogebruikers die auto's met elkaar delen op basis van de volgende principes:

 1. Het netwerk bezit zelf geen auto's. Iedere auto die is ingeschakeld in ANG is eigendom van een individuele auto-eigenaar.
 2. De auto-eigenaars stellen hun auto ter beschikking van andere autogebruikers binnen ANG. Hiervoor worden ze door de autogebruikers vergoed per kilometer.
 3. De kilometervergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal door de auto afgelegde kilometers binnen een bepaalde periode. Deze vergoeding dekt alle kosten die aan de auto verbonden zijn (brandstof, onderhoud, verzekering, taksen,). In de kilometervergoeding zit geen winstmarge.
 4. Indien de auto niet omnium verzekerd is, krijgen de auto-eigenaars van de autogebruikers de garantie dat alle eventuele schade aan de auto zal worden vergoed.

[top]


2. Auto-eigenaars

Met auto-eigenaar wordt bedoeld de eigenaar van een auto die is ingeschakeld in ANG.

De auto-eigenaar

[top]


3. Autogebruikers

Met autogebruiker wordt bedoeld een lid van ANG die gebruikt maakt van een ANG-auto die geen eigendom is van hem/haar.

Elke autogebruiker

[top]


4. Kilometervergoeding

Iedere autogebruiker betaalt een kilometervergoeding aan de eigenaar van de desbetreffende auto.

Deze vergoeding wordt ongeveer om de twee maanden berekend op basis van het autologboek als volgt.

De som wordt gemaakt van

[top]


5. Spaarpot

Voor elke afgelegde kilometer betaalt de autogebruiker 1 frank bijdrage voor de spaarpot. Deze spaarpot kan enkel aangesproken worden in de volgende gevallen:

 1. om vaste kosten (verzekeringen, taksen, onderhoud,) voor te schieten
 2. om bij te passen in geval van schade veroorzaakt door één van de autogebruikers zoals vastgelegd in par. 6.

De spaarpot wordt niet bijgehouden per auto, maar is gezamenlijk voor alle auto's van ANG.

In geval (a) wordt overleg gepleegd tussen autogebruikers en auto-eigenaars.

[top]


6. Afspraken in geval van schade aan de auto

Hier zijn de afspraken neergeschreven die gelden in het geval de auto beschadigd of vernield wordt tijdens het gebruik ervan door een autogebruiker.

Het principe is dat de auto-eigenaar steeds vergoed wordt door de autogebruikers voor schade aan de auto die is ontstaan tijdens het gebruik ervan door één van de autogebruikers en die niet is gedekt door een verzekering. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit of de autogebruiker wel of geen schuld heeft aan de schade.
Anderzijds krijgt de individuele autogebruiker de garantie dat hij/zij vanaf 10 000 frank niet zelf voor alle kosten moet opdraaien ten gevolge van schade aan de auto ontstaan tijdens zijn/haar gebruik ervan. De kosten worden gedragen door alle autogebruikers samen evenredig met het aantal kilometers dat ze al met de betreffende auto gereden hebben.

Concreet gebeurt het volgende in geval van schade aan de auto die niet is verzekerd:

 1. De schade bedraagt minder dan 10 000 frank.
  In dit geval wordt de schade volledig vergoed door de autogebruiker die de wagen in gebruik had op het moment dat de schade zich voordeed.
 2. De schade bedraagt meer dan 10 000 frank.
  In dit geval betaalt de autogebruiker die de wagen in gebruik had op het moment dat de schade zich voordeed,
  10 000 frank vermeerderd met zijn/haar schadevergoedingsbijdrage. Alle andere autogebruikers betalen eveneens hun schadevergoedingsbijdrage.

Deze bijdrage wordt als volgt berekend:

Schadevergoedingsbijdrage =

 (kostprijs totale schade - 10 000 frank - bedrag in spaarpot)
--------------------------------------------------------------- x aantal km's gereden door autogebruiker 
  totaal aantal km's gereden door alle autogebruikers samen 

De kostprijs van de totale schade bedraagt maximaal de waarde van de auto op het moment dat de schade zich heeft voorgedaan. Deze waarde wordt als volgt berekend:

              initiële waarde 
Initiële waarde - ---------------------------------- x aantal dagen dat auto in ANG ingeschakeld werd 
          afschrijftermijn (in jaar) x 365

Het "aantal km's gereden door autogebruiker" slaat op alle kilometers die door de autogebruiker werden afgelegd met alle auto's van ANG.
Het "totaal aantal km's gereden door alle autogebruikers samen" slaat op alle kilometers afgelegd door alle autogebruikers van alle auto's binnen ANG.
Met "initiële waarde" wordt de waarde bedoeld zoals die werd vastgesteld op het moment dat de auto tot ANG toetrad in overleg met de auto-eigenaars en autogebruikers.

[top]

Laatst aangepast 20 december 1999. e-mail